Efektywność energetyczna, audyt energetyczny
Audyty energetyczne

Efektywność energetyczna, audyt energetyczny

Efektywność energetyczna:

Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii.

Poprawa efektywności energetycznej:

Zwiększenie efektywności końcowego wykorzystania energii dzięki zmianom technologicznym, gospodarczym lub zmianom zachowań.

Audyt energetyczny:

Jest to opracowanie zawierające analizę zużycia energii (ciepła) oraz stan techniczny obiektu/budynku, określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Zawartość i formę audytu energetycznego regulują przepisy:

– Ustawa z 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U.Nr 223,poz.1459 z późniejszymi zmianami

– Rozporządzenie MI z 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego – Dz.U.Nr 317,poz.343 z późniejszymi zmianami

Audyt efektywności energetycznej:

Jest to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Zawartość i formę audytu efektywności energetycznej regulują przepisy:

– Ustawa z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej – Dz.U 2016 poz. 831

– Rozporządzenie Min. Energii z 5 października 2017 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U poz.1912)

ZAWARTOŚĆ AUDYTU ENERGETYCZNEGO (zgodnie z rozporządzeniem):

1.Strona tytułowa

2.Karta audytu energetycznego zawierająca dane ogólne budynku, parametry energetyczne, zestawienie wyników audytu

3.Wykaz dokumentów i danych źródłowych

4.Inwentaryzację techniczno-budowlaną zawierającą:

– ogólne dane techniczne

– uproszczoną dokumentację techniczną

– opis techniczny podstawowych elementów budynku

– charakterystykę energetyczną budynku: system grzewczy, ciepłej wody użytkowej, źródło ciepła, system wentylacji

  1. Ocenę stanu technicznego budynku
  2. Algorytm optymalizacji oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, na który składa się:

– wskazanie ulepszeń termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło

– wskazanie ulepszeń poprawiających sprawność cieplną systemu grzewczego – wybór optymalnych ulepszeń i wariantów termomodernizacyjnych

  1. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
  2. Opis techniczny, niezbędne szkice i przedmiar robót wariantu przewidzianego do realizacji
  3. Załączniki: obliczenia bilansu cieplnego przed i po modernizacji, określenie sprawności systemów grzewczych
  • Audyt energetyczny/audyt efektywności energetycznej to dokument powstający w wyniku przeprowadzenia skomplikowanych analiz i obliczeń na podstawie uzyskanych danych i informacji o obiekcie/obiektach: dokumentacji technicznej, wizji lokalnej, dokumentacji fotograficznej, wywiadach z przedstawicielami administratora/właściciela obiektu.
  • Powstały w ten sposób dokument ma zwykle objętość od 30 do 70 stron (tabele, opisy, zdjęcia, obliczenia, analizy, zestawienia).Czas jego przygotowania waha się od 7-21 dni (w zależności od stopnia złożoności obiektu i zakresu planowanych przedsięwzięć)
  • Dokument w tej postaci został przyjęty jako podstawowy we wszelkiego typu programach dofinansowań inwestycji prowadzących do poprawy efektywności energetycznej budynków i całych obiektów np. użyteczności publicznej (szpitale, obiekty administracji publicznej) lub zakładów przemysłowych.
  • Określa on podstawowe parametry danego projektu inwestycyjnego: planowane działania, wielkość uzyskanych oszczędności energii, efekty ekologiczne przedsięwzięcia oraz koszty i jest podstawą do opracowania dokumentacji projektowej inwestycji.