Nasza specjalność to:
– świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (certyfikaty) wg
Ustawy „o charakterystyce energetycznej budynków” (Dz.U 2014 poz.1200)

– projektowane charakterystyki energetyczne budynków

– analizy możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło

>>>>CENNIK

Zapraszamy:
– Klientów indywidualnych !
– Spółdzielnie, Wspólnoty !
– Zarządców nieruchomości !
– Deweloperów, Inwestorów !
Działamy na terenie woj. małopolskiego i mazowieckiego. W przypadku zleceń z innych rejonów do cen doliczamy koszty dojazdu do klienta.

Świadectwa energetyczne budynków, projektowane charakterystyki energetyczne i analizy technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

 Cennik orientacyjny

(cena dotyczy każdego dokumentu osobno tzn. świadectwa,  charakterystyki projektowanej lub analizy):

Typ budynku/ mieszkania

Lokale mieszkalne

Budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Budynki biurowe, użyteczności publicznej, zbiorowego zamieszkania. itp.

Cena netto

od 1,0 zł/m2 p. użytkowej ogrzewanej

od 2,0 zł/m2 p. użytkowej ogrzewanej

<1000 m2 1,0 zł/ m2 p. użytkowej ogrzewanej

>1000 m2 od 0,5 zł/ m2 p. użytkowej ogrzewanej

od 0,5 zł/m2 p. użytkowej ogrzewanej

Powyższe ceny są cenami netto i obowiązują w przypadku dostarczenia przez zleceniodawcę pełnej dokumentacji konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej obiektu. W przypadku braku aktualnej dokumentacji budynku lub lokalu cena świadectwa będzie powiększona o koszt jego inwentaryzacji. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie występujących w praktyce budynków i obiektów, każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie i jest realizowane po akceptacji obydwu stron umowy. Informacje zawarte w powyższym cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani zapewnienia w rozumieniu „Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej”.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków  stanowi transpozycję części postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do krajowego porządku prawnego.

W przepisach art. 3 ust. 1 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków określono, iż właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

  1. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
  2. zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  3. wynajmowanego.

Z brzmienia przepisów ustawy wynika zatem, że sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zlecają:

  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
  • najemca (w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest obowiązany do przekazania świadectwa nabywcy albo najemcy, w przypadku sprzedaży lub najmu budynku lub części budynku. W razie niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa na koszt zbywcy albo wynajmującego.

Kolejne ważne zastosowanie świadectwa charakterystyki energetycznej pojawiło się w kwietniu 2022 r. wraz z uruchomieniem programu „MOJE CIEPŁO”

Program przewiduje wsparcie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Współfinansowaniu inwestycji podlega:
a) zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej (cwu) z osprzętem;
b) zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
c) zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.
>>> Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:
a) maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku,
b) maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.

Potwierdzenie standardu energetycznego budynku uzyskuje się przy pomocy ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, które trzeba wykonać dla nowowybudowanego budynku.

Więcej o programie MOJE CIEPŁO na stronie >>>>mojecieplo.gov.pl